Miljö & Kvalitetsplan

Miljö & Kvalitetsplan

Miljöpolicy
Batterielektronik Sverige AB bidrar genom ett levande ledningssystem till miljöförbättrande åtgärder gällande alla våra reparationer och tillhörande logistiktjänster. I vårt arbete och i samarbete med leverantörer och våra kunder skall vi verka för bästa miljöalternativ kombinerat med bästa funktion och kostnad för våra produkter och tjänster. Vi följer gällande lagar och föreskrifter samt tillämpar försiktighetsprincipen i vårt handlande i de fall förordningar saknas. Vår verksamhet är medvetet styrd mot återanvändning, återvinning och minimering av miljöförstörande ämnen och avfall. Våra anställda informeras, utbildas och motiveras för att handla miljömedvetet och därigenom bidra till att nå de miljömål som ställts.

Kvalitetsplan

Idé:
Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare

Org:
Vårt kvalitetsarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet inom företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Genom kontinuerliga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i företaget.

Kvalitetsmål:
Företaget skall marknadsföra tjänster och produkter av högsta kvalité. Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov. Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten. Vi skall hålla utlovade leverans- och färdigställandetider. Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, normalt inom en till två arbetsveckor. Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de tjänster och produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utförandet av arbetena.

Sammanfattning och löfte

Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov skall vi tillsammans med våra leverantörer erbjuda tjänster och produkter som väl svarar upp mot kunders krav, förväntningar och behov.

Genom att hela tiden hålls oss informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidta förändringar. Vi ska hålla oss informerade om de lagar och regler som gäller vår verksamhet och så snabbt som möjligt anpassa vår verksamhet till nya krav.

Orsakerna till eventuella reklamationer och garantiåtaganden skall dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden. För att säkerställa personalens höga kompetens bedrivs kontinuerlig kompetens-utveckling av medarbetarna baserade på årligen reviderade utbildnings/ utvecklings-planer sett från såväl företagets som kundens behov för att uppnå de ställda målen.

100% avbrottsfri kraftförsörjning!

Med över 25 års dokumenterad erfarenhet och kompetens inom avbrottsfri kraftförsörjning kan vi hjälpa dig säkerställa en riktigt bra miljö som innehåller en heltäckande underhållsplan.

KONTAKTA OSS