Batterielektronik AB
  • Stockholm (Huvudkontor)
  • Agronomvägen 2,187 53 TÄBY 
  • Tel: 08-444 9100

Hur fungerar det

Överspänningen kommer in

En överspänning kommer in el- o telesystemet genom att blixten slår ner i närheten av anläggningen. Blixtens energi fortplantar sig i marken och vidare in i mark- och luftledningarna. Detta fenomen kallas stegspänning och området som påverkas kan vara upp till 2 kilometers radie från nedslagsplatsen. Se nedanstående illustration:Även en kopplingstransient från elverket eller startströmmen från en hög motorlast kan komma in i kablarna och störa känslig elektronik.
  

Överspänningen kommer ut

Antingen på ett okontrollerat sätt via en jordpunkt i installationen. TV och dator står för de enskilt största skadegrupperna. En uppstickare i statistiken är robotgräsklipparen som blivit allt vanligare efter 2014. Även el- o teleledningarna isolering kan skadas av en överspänning med brandrisk som följd. Brand kan uppstå flera månader efter själva nedslaget genom gnistbildning i skadorna på isoleringen till kablarna.

Eller på ett kontrollerat sätt via överspänningsskydden.

Läs utförlig artikel kring hur åskan fungerar här

Åskan orsakar bränder och kostnader för miljardbelopp varje år i Sverige. Se graf från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB nedan.

  

För att minimera kostsamma driftavbrott och skadekostnaderna på el- tele- data- styr o regler- samt brandrisken ska man installera överspänningsskydd på inkommande kablar. Detta anges i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva2, 443.3.2.2, och är ett krav i de flesta installationer.

För att öka elsäkerheten även i befintliga anläggningar, rekommenderar Batterielektronik att man installerar överspänningsskydd i anläggningar som är uppförda före 2009, då kravet på överspänningsskydd infördes i Elinstallationsreglerna.

© 2014 Batterielektronik AB · Terms & Conditions · Privacy policy · All Rights Reserved.